Những chính sách, chủ trương có hiệu lực từ năm 2018

Những chính sách, chủ trương có hiệu lực từ năm 2018 tác động lớn đến các doanh nghiệp sau đây: 1. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp Đây là chủ trương được nêu ra tại Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân…

Phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động quản trị doanh nghiệp

Vấn đề phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Để những đối tượng sử dụng báo cáo hiểu ý nghĩa của các con số được thống kê, nhà quản trị cần phải sử dụng những phương pháp, công cụ phân tích nhằm xuất bản một…