Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 829/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁN LẺ, CẤP LẺ HÓA ĐƠN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày…