Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ LĐ-TB&XH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1314/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ LAO ĐỘNG –…