Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3612/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022     QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XÁC THỰC QUA CHỮ KÝ…

Sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần

Ngày 18/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3503/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Theo đó, sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả BHXH một lần như sau: – BHXH tỉnh lập danh sách chi…

ĐIỂM MỚI CỦA CHÍNH SÁCH BHXH 2022

Bổ sung đối tượng tham gia vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2018/NĐ-CP: Từ ngày 01/01/2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tiếp tục thực hiện 02 chế độ…

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2022

Quy định về khoản vay nước ngoài phải thực hiện đăng ký với NHNN, Bãi bỏ 6 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội,… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2022 (từ ngày 11 – 20/11/2022). 1. Quy định về khoản vay nước…

Thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2021 theo báo cáo quyết toán năm

Ngày 05/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, Chính phủ cho phép quyết toán, thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2021 bằng chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết…