Lỗi kế toán là gì? Đặc điểm và các loại lỗi kế toán thường gặp?

Lỗi kế toán (thuật ngữ tiếng Anh: Accounting Error) là một lỗi không cố ý trong bút toán ghi sổ. Lỗi kế toán là gì? Lỗi kế toán trong tiếng Anh là Accounting Error. Lỗi kế toán là một lỗi không cố ý trong bút toán ghi sổ. Khi phát hiện, lỗi hoặc sai sót thường được sửa ngay…