Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2019

  Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc năm 2019. Đối tượng được đăng ký người phụ thuộc Theo Điều 9 Thông tư 11/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), người nộp…